Hlavní stránka    Exekuční činnost

Exekuční činnost

Soudní exekutor v rámci svého pověření provádí nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí (tzv. exekučního titulu), nebyla-li v něm uložená povinnost splněna dobrovolně ve lhůtě dané exekučním titulem.

 

Exekuční tituly

Exekučními tituly mohou být ve shodě s § 40 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád) zejména rozhodnutí soudu v občanskosoudním řízení (např. rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, smír, předběžné opatření), rozhodnutí soudu v trestním řízení přiznávající právo nebo postihující majetek, rozhodčí nález, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí úřadů státní správy a samosprávy za podmínky, že taková rozhodnutí jsou vykonatelná. 

 

Zahájení exekuce

Exekuční řízení lze zahájit na návrh oprávněného (věřitele). K exekučnímu řízení je třeba připojit originál či úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi. Ten však může začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení.

 

Exekuční návrh pro vás rádi připravíme dle Vámi poskytnutých informací či na základě exekučního titulu.  

Upozorňujeme, že soudní exekutor požaduje zaplacení zálohy na náklady exekuce ve výši 3 500,- Kč + 21% DPH.

 

Způsoby provedení exekuce

Soudní exekutor provádí exekuci způsoby uvedenými v exekučním řádu, přičemž způsob provedení exekuce určí soudní exekutor (exekuci je možné provádět více způsoby a to postupně nebo najednou). Výčet způsobů provedení exekuce je uveden v § 59 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Dle typu vymáhané pohledávky rozlišujeme následující způsoby provedení exekuce:

 

Peněžitou pohledávku lze uspokojit

 

Nepeněžitou pohledávku lze uspokojit

 

 

 

 

 

 

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK

soudní exekutor - JUDr. Pavla Nevěřilová

K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

 

Telefon: 583 301 455

email: podatelna@exekutor-sumperk.cz

ID datové schránky:  s744ztn

Bankovní spojení: 198000355/0300  ČSOB

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

PO 8:00 - 11:30  12:30 - 15:00

ÚT 8:00 - 11:30  12:30 - 14:00

ST 8:00 - 11:30  12:30 - 14:00

ČT 8:00 - 11:30  12:30 - 14:00

PÁ 8:00 - 11:00