úvodní stránkaEXEKUTORSKÝ  ÚŘAD
        ŠUMPERK
SOUDNÍ EXEKUTOR
JUDr. JIŘÍ  PETRUŇ


EXEKUTORSKÝ  ÚŘAD  ŠUMPERK
soudní exekutor - JUDr. Jiří Petruň
K.H.Máchy 1294/2,  787 01  Šumperk

Zástupce soudního exekutora:
JUDr. Pavla Nevěřilová

Úřední a pokladní hodiny:
Po, Út, St, Čt: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00 hod.
Pá 8:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka od 11:30 do 12:30 hod.

Telefonický kontakt:
Po, Út, St, Čt: 8:00 - 11.30, 12:30 - 15:00 hod.

V době polední přestávky se telefonické hovory nepřijímajíUpřednostňujeme písemný styk.
 
podatelna tel.: 583 301 455                 
e-mail: podatelna@exekutor-sumperk.cz
ID datové schránky: 8sdg8ur
viz E-PODATELNA

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Soudní exekutor vypisuje výběrové řízení na pozici vykonavatel/asistent vykonavatele. Životopisy zasílejte do 20.1.2017 na e-mail:
podatelna@exekutor-sumperk.cz. Připadné dotazy na telefonním čísle 583 301 451.Nahlížení do spisů:
Exekutor umožňuje pouze po předchozí telefonické domluvě a domluvené schůzce.
Exekutorský úřad Šumperk:
Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň provádí nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzn. exekučního titulu na základě zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti. V exekučním řízení lze vymáhat splnění povinnosti přiznané exekučním titulem v případě, že ji povinná osoba nesplní dobrovolně ve lhůtě exekučním titulem stanovené. Exekučními tituly bývají zejména rozhodnutí soudu v občanskoprávním řízení rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, smír, předběžné opatření. Dále pak rozhodnutí soudu v trestním řízení přiznávající právo nebo postihující majetek, rozhodčí nález a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, rozhodnutí úřadů státní správy a samosprávy za podmínky, že rozhodnutí nabyla právní moci a jsou vykonatelná.

Exekutor v rámci činnosti poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému, sepisuje na žádost soukromé listiny a exekuční návrhy, sepisuje na žádost exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci a  přijímá do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci, provádí dobrovolné dražby movitých věcí a nemovitostí.

V obvodu Okresního soudu v Šumperku působí také:
Exekutorský úřad Šumperk
Mgr. Marcel Kubis-soudní exekutor
Masarykovo náměstí 44/4
78901 Zábřeh
Tel.: 583 550 263
E-mail: urad@exekucesumperk.cz


Zajišťujeme poradenství v oblasti exekucí  a nebo  můžete využít bezplatného poradenství v Občanské poradně Šumperk, sídlem Hlavní třída 13/3 (budova Slovanského domu),
www.obcanskeporadny.cz, tel.: 725 101 815, poradenství v Poradně při finanční tísni  Šumperk, sídlem Jesenická, www.financnitisen.cz tel.: 595 532 740